Home / Hướng Dẫn / HTML / Giới Thiệu HTML
Cặp thẻ này được sử dụng để xác nhận một tài liệu là tài liệu HTML, tức là nó có sử dụng các thẻ  HTML để trình bày. Toàn bộ nội dung của tài liệu được đặt giữa cặp thẻ này.

Giới Thiệu HTML

<html>
       … Toàn bộ nội của tài liệu được đặt ở đây
</html>

Trình duyệt sẽ xem các tài liệu không sử dụng thẻ <html> như những tệp tin văn bản bình thường.

2. Thẻ HEAD

Thẻ <head> được dùng để xác định phần mở đầu cho tài liệu.

Cú pháp:

<head>
        các tag trong phần mở đầu
</head>

3. TITLE

Cặp thẻ này chỉ có thể sử dụng trong phần mở đầu của tài liệu, tức là nó phải nằm trong thẻ phạm vi giới hạn bởi cặp thẻ <head>.

Cú pháp:

<head>
         <title>Tiêu Đề Trang Web </title>
</head>

4. BODY

Thẻ này được sử dụng để xác định phần nội dung chính của tài liệu – phần thân (body) của tài liệu.  Trong phần thân có thể chứa các thông tin định dạng nhất định để đặt ảnh nền cho tài liệu, màu nền, màu văn bản siêu liên kết, đặt lề cho trang tài liệu… Những thông tin này được đặt ở phần tham số của thẻ.

Như vậy một tài liệu HTML cơ bản có cấu trúc như sau:

<html>
   <head>
       <title>Tiêu đề của tài liệu</title>
   </head>

   <body>
        Nội dung của tài liệu
    </body>
</html>

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.