Home / Hướng Dẫn / HTML / Các tag đơn giản trong HTML

Các tag đơn giản trong HTML

HTML Headings

Nhóm HTML Headings được sử dụng từ <h1> đến <h6>

<h1>This is a heading</h1>
<h2>This is a heading</h2>
<h3>This is a heading</h3>

HTML Paragraphs

Đoạn văn bản được sử dụng bằng tag <p>

<p>Đoạn văn bản.</p>
<p>Đoạn văn bản.</p>

HTML Links

Liên kết được sử dụng bằng tag <a href="…">Liên Kết</a>

<a href="http://tapchicntt.com">Tạp chí Tin Học Online</a>

Hình ảnh

Tag <img src="…" /> được sử dụng thể hiện hình ảnh trong website.

<img src="tapchicntt.jpg" width="100" height="100" />

Chúc các bạn vui vẻ.!

About Tạp Chí Tin Học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.