Home / Hướng Dẫn / HTML / Các phần tử HTML – HTML Elements

Các phần tử HTML – HTML Elements

HTML được xác định bởi các phần tử HTML  –  HTML Elements

Một phần tử HTML là tất cả nằm trong bắt từ các thẻ bắt đầu đến thẻ kết thúc:

Các phần tử HTML -  HTML Elements

Thẻ bắt đầu (Start tag) Nội dung Thẻ kết thúc
<p> Đây là một đoạn Text </p>
<a href="http://tapchicntt.com/index.html"> Đây là một liên kết </a>
<br />    

* Thẻ bắt đầu thường được gọi là thẻ mở (tag). Kết thúc thường được gọi là thẻ đóng.

Cú pháp phần tử HTML

  • Một phần tử HTML bắt đầu với một thẻ tag (tag bắt đầu)
  • Một phần tử HTML kết thúc với một thẻ tag (tag kết thúc)
  • Nội dung là tất cả mọi thứ giữa tag bắt đầu và tag kết thúc.
  • Một số phần tử HTML có nội dung rỗng.
  • Hầu hết các phần tử HTML có thể có các thuộc tính (attributes).

Ghi chú: Bạn tìm hiểu về thuộc tính (attributes) của phần tử ở những bài sau.

Hầu hết các phần tử HTML đều có thể lòng vào nhau. Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
   <body>
       <p>Đây là một đoạn text.</p>
    </body>
</html>

Phần tử <p>

<p>Đây là một đoạn text.</p>

Phần tử <p> định nghĩ đoan văn bản trong HTML.

Phần tử <p> bắt đầu là tag <p> và kết thúc là tag </p>

Nội dung của phần tử <p> là Đây là một đoạn text.

Phần tử <body>

<body>
    <p>Đây là một đoạn text.</p>
</body>

Phần tử <body> định nghĩ phần thân trong trang HTML.

Phần tử <body> bắt đầu là tag <body> và kết thúc là tag </body>

Nội dung của phần tử <body> là tất cả các phần HTML.

Phần tử <html>

<html>
   <body>
       <p>Đây là một đoạn text.</p>
   </body>
</html>

Phần tử <html> định nghĩ đây là một trang HTML.

Phần tử <html> bắt đầu là tag <html> và kết thúc là tag </html>

Nội dung của phần tử <html> là tất cả các phần HTML.

Đừng quên đóng tag

Một số tag được hiển thị đúng trên các trinh duyệt khi bạn quên đóng tag

<p>Đây là một đoạn text.
<p>Đây là một đoạn text.

Ví dụ trên được hiển thị bình thường trên hầu hết các trình duyệt. Nhưng bạn đừng quên đóng thẻ tag vì nhiều phần tử HTML cho ra nhưng kết quả bất ngờ hoặc gây lỗi khi bạn quên đóng thẻ tag.

Phần tử HTML không phân biệt chữ hoa hay chữ thường, tag <P> và <p> sẽ được hiểu như nhau. Nhưng bạn nên sử dụng thẻ (tag) chữ thường, World Wide Web Consortium (W3C) đề nghị chữ thường trong HTML 4, và yêu cầu thẻ chữ thường trong XHTML.

About Tạp Chí Tin Học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.