Home / Thủ Thuật / Photoshop / Tạo hiệu ứng chữ băng tan trong photoshop

Tạo hiệu ứng chữ băng tan trong photoshop

Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn sử dụng nhiều Layer Styles tạo ra hiệu ứng chữ bóng mượt lấp lánh màu đỏ. Sau đó, sử dụng một số Brush đơn giản, tạo hiệu ứng băng tan chảy. Chúng ta hãy bắt đầu!

Kết quả cuối cùng

Glittering Red and Melting Ice Text Effect

Tài nguyên sử dụng

* Garnet font.
* Car Paint texture by Doodlee-a.
* texture 4 blue snow by i-see-faces.
* GlitteringMetal pattern. (Created using the Wet Stone filter by Vladimir Golovin).
* Fake brick pattern by Marat.
* gradient-shapes for Photoshop by ilnanny (Load the METALS.grd file).
* Texturetastic Gray pattern by Adam Pickering.
* lens flare 10 by aloschafix.

Lưu ý

Bạn có thể xem hình ảnh hướng dẫn cách thêm Pattern.

Bước 1

– Tạo file mới 1152x864px, đặt “Car Paint texture” trên layer Background, sau đó Merge với layer Background (Layer -> Merge Down).

Đặt “texture 4 blue snow” trên layer Background, và thay đổi chế độ Blend Mode là Soft Light.

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 1

– Kích đúp vào Layer “texture 4 blue snow” để áp dụng hiệu ứng Gradient Overlay, bằng cách thay đổi chế độ Blend Mode thành Multiply và Opacity = 95%, sử dụng Transparent to Color gradient fill với màu #353750, thay đổi Style là Radial, và Scale là 150.

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 1

– Bạn tạo gradient từ trong ra ngoài.

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 1

Bạn sẽ có kết quả như sau

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 1

Bước 2

– Tạo đoạn căn bản sử dụng font Garnet, kích thước phông chữ 363, màu trắng, và Tracking là 50.

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 2

– Nhân đôi Layer văn bản, sau đó thay đổi giá trị Fill của bản sao cho 0. Nhân đôi Layer bản sao thêm 3 lần nữa.

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 2

Tiếp theo, chúng tôi sẽ áp dụng Layer Styles cho mỗi layer văn bản. Click đúp vào từng layer, và các giá trị hiển thị dưới đây:

Bước 3

Layer văn bản gốc

– Bevel and Emboss
Depth: 30
Size : 15
Chọn the Anti-aliased box
Highlight Mode: Vivid Light
Color: #e0e0e0
Shadow Mode – Color: #4f3a11

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 3

– Color Overlay
Color: #7d3421

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 3

– Drop Shadow
Opacity: 66%
Distance: 24
Spread: 6
Size: 32

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 3

Bạn có kết quả sau:

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 3

Bước 4Layer văn bản sao chép 1

– Bevel and Emboss
Size: 16
Bỏ chọn Use Global Light box
Angle: 45
Altitude: 74
Chọn Anti-aliased box
Highlight Mode: Vivid Light
Shadow Mode – Color: #393939

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 4

– Đường Viền
Contour: Half Round
Chọn Anti-aliased box.

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 4

– Texture
Pattern: GlitteringMetal

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 4

Bạn có thể được kết quả sau:

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 4

Bước 5

Văn bản sao chép thứ 2

– Bevel and Emboss
Size: 40
Bỏ chọn Use Global Light box
Angle: 45
Altitude: 74
Chọn Anti-aliased box
Highlight Mode: Vivid Light
Shadow Mode – Color: #4c0a0a
Opacity: 50%

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 5

– Contour
Contour : Half Round
Check the Anti-aliased box.

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 5

Bạn có được kết quả sau:

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 5

Bước 6

Văn bản sao chép thứ 3

– Bevel and Emboss
Size: 49
Bỏ chọn Use Global Light box
Angle: -146
Altitude: 53
Chọn Anti-aliased box
Highlight Mode: Vivid Light
Shadow Mode – Color: #393939

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 6

– Contour
Contour: Half Round
Chọn Anti-aliased box.

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 6

Bạn sẽ có kết quả như sau:

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 6

Bước 7

Văn bản sao chép thứ 4

– Bevel and Emboss
Style: Stroke Bevel
Gloss Contour: Ring – Double
Chọn Anti-aliased box
Highlight Mode: Vivid Light

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 7

– Contour
Contour : Log
Check the Anti-aliased box.

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 7

– Texture
Pattern: Fake Brick

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 7

– Stroke
Size: 3
Fill Type: Gradient
Style: Reflected
Angle: 90
Gradient Fill: Bronze Br44

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 7

Bạn sẽ có kết quả như sau:

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 7

Bước 8

– Tạo một layer mới bên dưới tất cả các Layer văn bản và đổi tên nó là “Shadow”. Thiết lập màu sắc của Foreground là #A1A1A1, và chọn công cụ Brush Tool.

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 8

– Sử dụng một Brush mềm tròn lớn, bắt đầu vẽ rải rác dưới layer văn bản.

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 8

– Khi thực hiện xong, thay đổi Blend Mode của layer “Shadow” lớp là Linear Burn và Opacity = 10%.

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 8
Bước 9

– Tạo một layer mới trên tất cả các Layer và đổi tên là “Ice”, thay đổi giá trị Fill là 0.

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 9

Nhấn đúp chuột vào layer “Ice” áp dụng Layer Style sau đây:

– Bevel and Emboss
Size: 10
Contour: Ring
Chọn Anti-aliased box
Highlight Mode: Linear Light

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 9

– Contour
Contour: Guassian – Inverse
Chọn Anti-aliased box.

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 9

– Texture
Pattern: Texturetastic Gray

Lấp lánh đỏ và nóng chảy hưởng Ice Tiêu bước 9

Bước 10

Với công cụ Brush Tool vẫn được chọn, mở bảng Brush (Window -> Brush), chọn một Brush mềm, sau đó sửa đổi các thiết lập như sau:

– Brush Tip Shape:

Lấp lánh đỏ và Băng tan Text Effect bước 10

– Shape Dynamics:

Lấp lánh đỏ và Băng tan Text Effect bước 10

– Vẽ xung quanh theo viền Layer văn bản

Lấp lánh đỏ và Băng tan Text Effect bước 10
Bước 11

– Đặt hình ảnh “lens flare 10” trên đầu tất cả các Layer và thay đổi chế độ Blend Mode là Linear Dodge (Add).

Lấp lánh đỏ và Băng tan Text Effect bước 11

– Vào Edit -> Free Transform (hoặc nhấn Ctrl / Cmd + T), thay đổi kích thước, xoay, và đặt đóm sáng tại những vị trí như bạn muốn. Khi thực hiện xong, nhấn Enter/Return để chấp nhận thay đổi.

Lấp lánh đỏ và Băng tan Text Effect bước 11

Lấp lánh đỏ và Băng tan Text Effect bước 11

Bước 12

– Nhấp vào biểu tượng “Create new fill or adjustment layer”, chọn Gradient Map.

Lấp lánh đỏ và Băng tan Text Effect bước 12

– Thay đổi chế độ Blend Mode Layer Gradient Map là Soft Light và Opacity = 35%. Nhấp vào hộp Gradient để tạo gradient

Lấp lánh đỏ và Băng tan Text Effect bước 12

Tạo dãy màu như sau:

#954c39 – 0%
#B25744 – 15%
#E5883b – 32%
#Ffd175 – 50%
#E5883b – 66%
#B25744 – 85%
#954c39 – 100%

Lấp lánh đỏ và Băng tan Text Effect bước 12

Chúc các bạn thành công

Glittering Red and Melting Ice Text Effect

About Tạp Chí Tin Học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.