Home / Thủ Thuật / Văn Phòng / [Excel] Đánh số thứ tự lặp lại theo chu kỳ và tự động xếp phòng thi

[Excel] Đánh số thứ tự lặp lại theo chu kỳ và tự động xếp phòng thi

Trong các kỳ thi ở các trường học có 2 yêu cầu đặt ra: 1. Mỗi phòng chỉ được xếp 20 sinh viên, làm thế nào đánh số từ 1 đến 20, hàng tiếp theo lại lặp lại từ 1 đến 20, cách đánh số này gọi là đánh số lặp lại theo chu kỳ trong Excel. 2. Xếp các sinh viên vào từng phòng, mỗi phòng 20 sinh viên.

Bước 1: Thiết kế bảng tính

Tại Sheet1, bạn đổi tên là Danh sách sinh viên.

Giả sử bạn có một bảng tính gồm: Số báo danh, số phụ, Mã SV, Họ tên, Lớp, Phòng thi như hình dưới đây:

Đánh số thứ tự lặp lại theo chu kỳ và tự động xếp phòng thi

Tại Sheet2, bạn đổi tên là Phòng thi gồm 2 cột, cột Số thứ tự và cột Phòng thi.

Đánh số thứ tự lặp lại theo chu kỳ và tự động xếp phòng thi

Bạn quét chọn vùng dữ liệu trừ hàng tiêu đề trong thí dụ này, từ ô A2 đến B1000 chẳng hạn, bấm thẻ Formulas chọn Define Name, rồi nhập A, bấm OK. Như vậy, tên vùng dữ liệu này là A.

Đánh số thứ tự lặp lại theo chu kỳ và tự động xếp phòng thi

Bước 2: Thiết lập hàm để đánh số lặp lại theo chu kỳ

Tại ô B4, bạn nhập số 1.
Tại ô B5, bạn nhập =IF(B4=20,1,B4+1)

Đánh số thứ tự lặp lại theo chu kỳ và tự động xếp phòng thi

Sau đó, bạn sao chép công thức ô B5 tới các ô khác trong cột B.
Kết quả, bạn sẽ có các số được đánh từ 1 đến 20 sau đó lại lặp lại từ 1 đến 20.

Bước 3: Gán số phòng thi

Tại ô F4, bạn nhập =IF(A4=””,””,VLOOKUP(A4,A,2))
Sau đó, bạn sao chép công thức ô F5 tới các ô khác trong cột F, số phòng thi sẽ tự động cập nhật vào cho bạn.

Đánh số thứ tự lặp lại theo chu kỳ và tự động xếp phòng thi

Đến số 21 bạn sẽ thấy số thứ tự ở cột số phụ sẽ lại lặp lại, số phòng thi sẽ chuyển sang phòng khác.

About Tạp Chí Tin Học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.