Home / Hướng Dẫn / CSS / Chèn CSS vào trang Web

Chèn CSS vào trang Web

Khi trình duyệt đọc đến CSS, thì toàn bộ Website sẽ được định dạng theo các thuộc tính đã được khai báo trong phần CSS. Có ba cách cho phép chúng ta chèn định dạng CSS vào trong Website.

1. CSS được khai báo trong file riêng.

Toàn bộ mã CSS được chứa trong file riêng có phần mở rộng .css là một ý tưởng được dùng khi một file CSS sẽ được áp dụng cho nhiều trang khác nhau. Bạn có thể thay đổi cách hiển thị của toàn bộ site mà chỉ cần thay đổi một file CSS. Trong cách này thì file CSS sẽ được chèn vào văn bản HTML thông qua thẻ <link> . . . </link>. Ta có cú pháp như sau:

<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css"
    medial="all" />
  </head>

  <body>
  </body>
</html>

Trình duyệt sẽ đọc toàn bộ các định dạng được quy định trong file mystyle.css và định dạng cho văn bản HTML.

File CSS có thể được soạn thảo bằng một số trình duyệt khác nhau. Trong file không được chứa mã HTML, khi ghi lại chúng ta bắt buộc phải ghi lại với phần mở rộng là .css. Giả sử chúng trong file mystyle.css ở trên chứa đoạn mã sau:

hr { color: sienna }
p { margin-left: 20px }
body { background-image: url("images/back40.gif") }

Không bao giờ sử dụng khoảng trắng trong nhãn, giả sử rằng nếu bạn dùng margin-left: 20 px; thay cho margin-left: 20px; thì IE6 sẽ hiểu còn các trình duyệt như Firefox, Opera sẽ không hiểu.

2. Chèn CSS trong tài liệu HTML

Chèn thẳng CSS trong tài liệu được áp dụng trong trường hợp những định dạng CSS này chỉ giành riêng cho tài liệu HTML đó. Khi bạn chèn trực tiếp thì đoạn mã của bạn phải đặt trong thẻ <style> và đặt trong phần <head>.

<head>
    <style type="text/css">
        hr { color: sienna }
        p { margin-left: 20px }
        body { background-image: url("images/back40.gif") }
    </style>
</head>

Có một số trình duyệt cũ sẽ không hiểu thẻ <style>, nó sẽ bỏ qua thẻ này. Tuy nhiên, nội dung trong thẻ <style> vẫn hiển thị ra trang HTML. Vì vậy, chúng ta phải dùng định dạng chú thích trong HTML để chứa phần nội dung của thẻ <style>.

<head>
     <style type="text/css">
          <!–
               hr { color: sienna }
               p { margin-left: 20px }
               body { background-image: url("images/back40.gif") }
          –>
     </style>
</head>

3. Chèn trực tiếp vào thẻ của HTML (inline style)

Inline style được sử dụng nhiều trong trường hợp một thẻ HTML nào đó cần có style riêng cho nó.
Inline style được áp dụng cho chính thẻ HTML đó, cách này sẽ có độ ưu tiên lớn nhất so với hai cách trên. Dưới đây là một ví dụ mà chúng ta dùng Inline style

<p style="color: sienna; margin-left: 20px">
     Nội dung
</p>

4. Nhiều Stylesheet

Trong trường hợp mà có một số thẻ có cùng định dạng, chúng ta có thể gộp chúng lại với nhau. Giả sử như sau:

h1, h2, h3 {
     margin-left: 10px;
     font-size: 150%;
     . . .
}

Giống đoạn mã trên thì cả ba thẻ h1, h2, h3 đều có cùng thuộc tính.

Ghi chú: Độ ưu tiên của CSS sẽ được tính như sau:

  1. Trực tiếp từ thẻ HTML (Inline style).
  2. Trong thẻ <style> trong phần <head>.
  3. File CSS.

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.