Home / Thủ Thuật / Wordpress / [WordPress] Hiển thị bài viết liên quan không cần dùng plugin

[WordPress] Hiển thị bài viết liên quan không cần dùng plugin

Hiển thị bài viết liên quan là một cách tuyệt vời để giữ người đọc ở lại blog của bạn lâu hơn. Bạn có thể sử dụng plugin, nhưng bạn cũng có thể sử dụng các tags để hiển thị bài viết liên quan. Chúng ta hãy bắt đầu nào!

Trước tiên bạn hãy mở file functions.php và thêm đoạn mã sau:

function related_posts_tapchicntt($post_ID, $num_post = 5) {
  
  $tags = wp_get_post_tags($post_ID);
 
  if ($tags) {
   echo 'Related Posts';
   $first_tag = $tags[0]->term_id;
   $args=array(
    'tag__in' => array($first_tag),
    'post__not_in' => array($post->ID),
    'showposts'=>5,
    'caller_get_posts'=>1
    );
   $my_query = new WP_Query($args);
   if( $my_query->have_posts() ) {
    while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post(); ?>
     <p><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></p>
  
   <?php
   endwhile;
 }
}
?>

Tiếp theo bạn hãy mở file single.php và gọi hàm related_posts_tapchicntt thực hiện:

<div class="entry">
 <?php the_content(); ?

 <?php the_tags(); ?>

 <?php related_posts_tapchicntt(get_the_ID()); ?>

</div>

Bạn có thể sử dụng Yet Another Related Posts Plugin.

Chúc các bạn thành công!

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.