Home / Hướng Dẫn / HTML / Các ký tự đặc biệt trong thiết kế web

Các ký tự đặc biệt trong thiết kế web

Có một vài ký tự đặc biệt trong HTML. Ví dụ như bạn không thể hiện được dấu lớn hơn hoặc nhỏ hơn trong các đoạn văn bởi vì trình duyệt có thể hiểu nhầm chúng là ký tự của các thẻ.

Các ký tự đặc biệt trong thiết kế web

Nếu bạn muốn trình duyệt hiển thị được những ký tự này, chúng ta phải chèn những code đặc biệt vào trong tài liệu thiết kế web.

Code của ký tự đặc biệt dạng như sau : &tên code hoặc &#mã ký tự

Ví dụ: Hiển thị một dấu nhỏ hơn chúng ta viết : &lt hoặc &#60

Sự thuận lợi của tên code là nó dễ nhớ hơn mã ký tự. Tuy nhiên nhiều trình duyệt vẫn chữa hỗ trợ đầy đủ tên code (trong khi trình duyệt hỗ trợ rất tốt cho mã ký tự)

Ký tự đặc biệt được sử dụng nhiều nhất khi thiết kế web là khoảng trắng ( ).

Thông thường thì HTML sẽ lượt bỏ các khoảng trắng trong đoạn văn. Nếu bạn có 10 khoảng trắng liên tiếp thì 9 cái sẽ bi lượt bỏ. Để thêm nhiều khoảng trắng liên tiếp chúng ta sử dụng :

Ví dụ:
Tap chi       tin hoc    Online.
Khi hiểu thị trên web là: Tap chi       tin hoc    Online

Các ký tự đặc biệt thường sử dụng khi thiết kế web

Ký tự Mã ký tự Tên ký tự Chú thích
      non-breaking space
¡ ¡ ¡ inverted exclamation mark
¢ ¢ ¢ cent
£ £ £ pound
¤ ¤ ¤ currency
¥ ¥ ¥ yen
¦ ¦ ¦ broken vertical bar
§ § § section
¨ ¨ ¨ spacing diaeresis
© © © copyright
ª ª ª feminine ordinal indicator
« « « angle quotation mark (left)
¬ ¬ ¬ negation
­­ ­ ­ soft hyphen
® ® ® registered trademark
¯ ¯ ¯ spacing macron
° ° ° degree
± ± ± plus-or-minus 
² ² ² superscript 2
³ ³ ³ superscript 3
´ ´ ´ spacing acute
µ µ µ micro
¶ ¶ paragraph
· · · middle dot
¸ ¸ ¸ spacing cedilla
¹ ¹ ¹ superscript 1
º º º masculine ordinal indicator
» » » angle quotation mark (right)
¼ ¼ ¼ fraction 1/4
½ ½ ½ fraction 1/2
¾ ¾ ¾ fraction 3/4
¿ ¿ ¿ inverted question mark
× × × multiplication
÷ ÷ ÷ division

Chú ý: tên code thì phân biệt chữ hoa và thường là khác nhau!

Bạn có thể xem toàn bộ các ký tự đặc biệt tại HTML Entities Reference.

About TapChi CNTT

One comment

  1. Thông tin rất bổ ích, cám ơn tapchicntt.com nhé 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.