Home / Thủ Thuật / Windows / Tự động tạo file backup cho thư mục bất kỳ bằng file bat

Tự động tạo file backup cho thư mục bất kỳ bằng file bat

Đối với những dữ liệu quan trọng, bạn cần phải backup định kỳ để đề phòng những trường hợp rủi ro. Có rất nhiều công cụ và phương pháp để thực hiện vấn đề này. Sau đây là một trong những cách để backup dữ liệu đó. Cụ thể là backup lại một thư mục cụ thể. Phương pháp này được thực hiện trên HĐH Windows có cài đặt phần mềm nén miễn phí 7Zip.

1. Đầu tiền là tạo 1 file Script backup có nội dung như sau:


REM @author: http://lyminhhoang.com

@echo off

CLS

REM Specified Attachment Path to Backup
SET attachmentFolder=C:\path\thu_muc_can_bk

REM Destination Path to Save ZIP File
SET backupFolderPath=D:\bk

REM Specified path of 7Zip executable file (7z.exe)
SET zipExePath="C:\Program Files\7-Zip\7z.exe"

REM Format datetime (use to
set timestamp=%DATE:/=-%-%TIME::=-%
set timestamp=%timestamp: =%

set folderbk=%DATE:/=-%
set folderbk=%folderbk: =%

REM create backup folder
MD %backupFolderPath%\%folderbk%

echo Archiving Attachment folder...
echo - Source: %attachmentFolder%
echo - Desination: '%backupFolderPath%\%folderbk%\backup_%timestamp%.zip'

REM Zip Attachment Folder
%zipExePath% a -t7z %backupFolderPath%\%folderbk%\backup_%timestamp%.zip %attachmentFolder%

echo Archive Attachment Completed!

REM exit
exit

2. Tiếp đó là tạo một Task Schedule để chạy file Script đã tạo theo lịch đặt sẵn

Chúc các bạn thành công!

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.