November 8, 2019

Google đã ra mắt reCAPTCHA v3 để ngăn chặn các bot spam mà không có bất kỳ sự tương tác nào của người dùng. reCAPTCHA v3 trả lại cho chúng tôi các thư rác để thực hiện các tác vụ khác nhau trong ứng dụng web của bạn.

Bài hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tích hợp Google reCAPTCHA v3 vào trang web của bạn.

Demo | Download

Đầu tiền bạn đăng ký tại Google reCAPTCHA để nhận Secret Key cho trang web của bạn.

Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn và tạo ứng dụng bằng cách điền vào biểu mẫu.

Chọn reCAPTCHA v3 .

Sau khi gửi, Google sẽ cung cấp cho bạn hai thông tin sau.

Chèn đoạn code sau để tích hợp Google reCAPTCHA vào website của bạn

<script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=put_your_site_key_here"></script>

Google reCAPTCHA v3 đã được chèn thành công vào website của bạn

Bạn cần xử lý phản hồi captcha của google trong mã JavaScript của mình.

<script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=put_your_site_key_here"></script>
<script>
 grecaptcha.ready(function() {
   grecaptcha.execute('put your site key here', {action: 'homepage'}).then(function(token) {
    // pass the token to the backend script for verification
   });
 });
</script>

Sau đây là đoạn code HTML hoàn chỉnh về cách thức sử dụng Google reCAPTCHA v3

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Coming soon - Ly Minh Hoang</title>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<script type="application/x-javascript">
	addEventListener("load", function() { 
		setTimeout(hideURLbar, 0); 
	}, false);
	function hideURLbar(){ 
		window.scrollTo(0,1);
	}
</script>
<link href="https://lyminhhoang.com/layout/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Philosopher:400,400italic,700,700italic' rel='stylesheet' type='text/css'>
<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,300,600,700,800' rel='stylesheet' type='text/css'>
<script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=put_your_site_key_here"></script>
</head>

<body>
	
	<div class="main">
		<h1>Coming Soon</h1>
		<div class="main-row">
			<p></p>
			<div class="w3ls-img"> 
				<img src="layout/images/logo.png" width="64px" alt=""/>
			</div>	
			<div class="agileits-timer"> 
				 <div class="clock">
					<div class="column days">
						<div class="timer" id="days"></div>
						<div class="text">DAYS</div>
					</div>
					<div class="timer days">:</div>
					<div class="column">
						<div class="timer" id="hours"></div>
						<div class="text">HOURS</div>
					</div>
					<div class="timer">:</div>
					<div class="column">
						<div class="timer" id="minutes"></div>
						<div class="text">MINUTES</div>
					</div>
					<div class="timer">:</div>
					<div class="column">
						<div class="timer" id="seconds"></div>
						<div class="text">SECONDS</div>
					</div>
				</div>	
			</div>
			<div class="wthree-sub">
				<form id="contact_form" action="#" method="post">
					<input type="email" id="email" name="Search" placeholder="Enter your Email..." required="">
					<button type="submit" class="btn btn-default" aria-label="Left Align">
						<img src="layout/images/i2.png" alt=""/>
					</button>
				</form> 
			</div>	
		</div>
		<!-- copyright -->
		<div class="copyright">
			<p> © 2017 Coming Soon.</p>
		</div>
		<!-- //copyright -->
	</div>	
	<script src="https://lyminhhoang.com/layout/js/jquery-1.12.3.min.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="https://lyminhhoang.com/layout/js/moment.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="https://lyminhhoang.com/layout/js/moment-timezone-with-data.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="https://lyminhhoang.com/layout/js/timer.js"></script>
	
	<script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=put_your_site_key_here"></script>
	<script>
		$('#contact_form').submit(function() {
			event.preventDefault();
			var email = $('#email').val();
			grecaptcha.ready(function() {
				grecaptcha.execute('put_your_site_key_here', {action:'contact_form'}).then(function(token) {
					
					$('#contact_form').prepend('<input type="hidden" name="g-recaptcha-response" value="' + token + '">');
					
					$.post("contact.php",{email: email, token: token}, function(result) {
              
							console.log(result);

              if(result.success) {
                  alert('Thanks for posting comment.')
              } else {
                  alert('You are spammer ! Get the @$%K out.')
              }
          });
				
			 });
			});
		});
	</script>
	
</body>
</html>

Trang web của bạn sẽ hiển thị như sau:

Khi website của bạn hiển thị như trên, bạn đã tích hợp thành công Google reCAPTCHA v3

<?php
	$email;$captcha;
	$email = filter_input(INPUT_POST, 'email', FILTER_VALIDATE_EMAIL);
	$captcha = filter_input(INPUT_POST, 'token', FILTER_SANITIZE_STRING);
 
	if(!$captcha){
		echo '<h2>Please check the the captcha form.</h2>';
		exit;
	}
	$secretKey = "-----put your secret here------";
	$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
	// post request to server
	$url = 'https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify';
	$data = array('secret' => $secretKey, 'response' => $captcha);
	$options = array(
		'http' => array(
			'header' => "Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n",
			'method' => 'POST',
			'content' => http_build_query($data)
		)
	);
	$context = stream_context_create($options);
	$response = file_get_contents($url, false, $context);
	$responseKeys = json_decode($response,true);
	header('Content-type: application/json');
	if($responseKeys["success"]) {
		echo json_encode(array('success' => 'true'));
	} else {
		echo json_encode(array('success' => 'false'));
 }
?>

Chúc các bạn thành công!

 • Jquery, PHP
 • November 8, 2019
 • 0 comment
 • 3,022 lượt xem

Recent posts

Apple tăng gấp đôi tuổi thọ pin cho iPhone 15 nhờ iOS 17.4

Apple tăng gấp đôi tuổi thọ pin cho iPhone 15 nhờ iOS 17.4

Tuổi thọ pin iPhone được xác định thông qua chu kỳ sạc/xả, với con số 500 để về 80%. Tuy […]

Rối loạn về tin đồn iPhone màn hình gập của Apple

Rối loạn về tin đồn iPhone màn hình gập của Apple

Báo cáo mới nhất cho hay, Apple vẫn chưa từ bỏ iPhone màn hình gập nhưng cũng không gấp gáp […]

Nhiều mẫu iPhone cũ ‘gặp nguy’, người dùng nên chuẩn bị tâm lý mua máy mới

Nhiều mẫu iPhone cũ ‘gặp nguy’, người dùng nên chuẩn bị tâm lý mua máy mới

Một rò rỉ mới cho biết phiên bản cập nhật iOS 18 mà Apple phát hành vào mùa thu 2024 […]

Apple tăng gấp đôi tuổi thọ pin cho iPhone 15 nhờ iOS 17.4

Apple tăng gấp đôi tuổi thọ pin cho iPhone 15 nhờ iOS 17.4

Tuổi thọ pin iPhone được xác định thông qua chu kỳ sạc/xả, với con số 500 để về 80%. Tuy […]

TikTok thách thức công cụ tìm kiếm của Google

TikTok thách thức công cụ tìm kiếm của Google

TikTok đã trở thành công cụ tìm kiếm ngày càng phổ biến trong giới trẻ ở Mỹ. Một cuộc khảo […]

© 2021 Tạp Chí CNTT. Mr Hoang