HTML

Các tag đơn giản trong HTML

Các tag đơn giản trong HTML

Trong bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số tag đơn giản và thường sử dụng trong HTML. Các bạn đừng lo lắng, các tag này sẽ được giải thích cặn kẻ trong các bài sau

Read More »

Trình soạn thảo HTML

Trình soạn thảo HTML

HTML có thể được chỉnh sửa bằng cách sử dụng một trình soạn thảo HTML chuyên nghiệp như:
1. Adobe Dreamweaver.
2. Microsoft Expression Web
3. CoffeeCup HTML Editor

Read More »

Giới Thiệu HTML

Giới Thiệu HTML

Cặp thẻ này được sử dụng để xác nhận một tài liệu là tài liệu HTML, tức là nó có sử dụng các thẻ  HTML để trình bày. Toàn bộ nội dung của tài liệu được đặt giữa cặp thẻ này.

Read More »