Home / Hướng Dẫn / PHP / Hàm PHP

Hàm PHP

Hàm rand() và mt_rand() trong PHP

Hai hàm này có chức năng như nhau, dùng để tạo các số ngẫu nhiên. Điểm khác biệt duy nhất là hàm mt_rand() nhanh hơn 4 lần so với hàm rand(). Và không gian ngẫu nhiên của nó cũng rộng hơn. Cú pháp: ...

Read More »