Home / Hướng Dẫn / PHP / Hàm PHP / Hàm rand() và mt_rand() trong PHP

Hàm rand() và mt_rand() trong PHP

Hai hàm này có chức năng như nhau, dùng để tạo các số ngẫu nhiên. Điểm khác biệt duy nhất là hàm mt_rand() nhanh hơn 4 lần so với hàm rand(). Và không gian ngẫu nhiên của nó cũng rộng hơn.

Cú pháp:

  • rand(): sẽ cho ra một số nguyên ngẫu nhiên, giá trị lớn nhất có thể là 32767 (còn gọi là  getrandmax);
  • mt_rand(): sẽ cho ra số nguyên ngẫu nhiên, giá trị lớn nhất có thể là 2147483647 (còn gọi là mt_getrandmax);
  • rand(min, max): min, max là tùy chọn. Kết quả sẽ cho ra số ngẫu nhiên trong khoảng min max (có thể dùng số âm).
  • mt_rand(min, max): min, max là tùy chọn. Kết quả cho ra số ngẫu nhiên nguyên trong khoảng min, max (có thể dùng số âm).

Ví dụ:

<?php
echo rand()."</br>"; // Hiển thị 1 số ngẫu nhiên từ 0 - 32767 
echo mt_rand()."</br>"; // Hiển thị 1 số ngẫu nhiên từ 0 - 2147483647
echo rand(13, 308)."</br>"; // Hiển thị 1 số ngẫu nhiên từ 13 - 308
echo mt_rand(1, 2104)."</br>"; // Hiển thị 1 số ngẫu nhiên từ 1 - 2104
?>

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.