Home / Thủ Thuật / VPS / Hướng dẫn cài đặt php Composer trong CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt php Composer trong CentOS 7

Composer là một ứng dụng để theo dõi các phụ thuộc của một dự án. Nó kéo tất cả các gói PHP cần thiết mà dự án của bạn phụ thuộc vào và quản lý chúng cho bạn.

Composer cho phép bạn chỉ định một bộ thư viện cho một dự án cụ thể. Với các thư viện được thiết lập, Composer sau đó xác định các phiên bản và phụ thuộc và cài đặt chúng vào dự án tương ứng.

Bước 1:

Trước khi bạn cài đặt bất kỳ thứ gì trên hệ thống của mình, hãy đảm bảo luôn cập nhật kho lưu trữ cục bộ:

sudo yum -y update

Nếu chưa cài đặt phần mềm hỗ trợ. Hãy nhập lệnh sau vào thiết bị đầu cuối:

yum install php-cli php-zip wget unzip

Download script cài đặt Composer:

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"

Bạn sẽ cần xác minh Composer bằng lệnh sau:

HASH="$(wget -q -O - https://composer.github.io/installer.sig)"

Dùng lệnh sau để thực hiện so sánh các minh:

php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '$HASH') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"

Tiếp theo chúng ta bắt đầu cài đặt Composer

php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

Bạn chờ ít phút (tuỳ theo đường truyền của bạn) để quá trình cài đặt tiến hành.

Khi quà trình cài đặt hoàn tất, hãy chạy lệnh sau để kiểm tra:

composer

Cuối cùng bạn hãy xoá trình cái đặt

php -r “unlink(‘composer-setup.php’);”

Chúc các bạn thành công!

About TapChi CNTT