Home / Thủ Thuật / VPS / Nâng Cấp PHP 7.4 Cho VPS

Nâng Cấp PHP 7.4 Cho VPS

Hôm nay mình sẽ làm hướng dẫn giúp các bạn nâng cấp PHP lên phiên bản 7.4 nhé.

PHP 7.4 mang đến các tính năng mới đặc biệt là Preload mang đến tốc độ load bàn thờ, nhanh hơn 70% so với phiên bản trước.

Cập nhật PHP 7.4

Để tiến hành cập nhật PHP, bạn truy cập SSH VPS dưới quyền root. Chạy dòng lệnh sau để cài đặt yum-utils:

yum install yum-utils

Cài đặt remi repository cho VPS, lựa chọn phiên bản thích hợp với VPS của mình nhé

Centos 6

rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

Centos 7

rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

Kích hoạt remi repository cho phiên bản php 7.4 bằng lệnh sau:

yum-config-manager --enable remi-php74

Tắt phiên bản PHP có sẵn của VPS đang sử dụng. Nếu bạn muốn kiểm tra chắc ăn hãy sử dụng câu lệnh  php -v để kiểm tra phiên bản PHP của mình

yum-config-manager --disable remi-php71

Chạy lệnh sau để tiến hành cài đặt

yum update

Sau khi hệ thống chạy hoàn tất bạn có thể chạy lệnh php -v để kiểm tra phiên bản php của mình. Nếu thấy output tương tự như sau là bạn đã nâng cấp thành công VPS rồi nhé.

Chúc các bạn thành công!

About TapChi CNTT