Home / Hướng Dẫn / PHP / [Php] Bài 2: Cấu trúc PHP cơ bản

[Php] Bài 2: Cấu trúc PHP cơ bản

Mã nguồn PHP được thực thi trên máy chủ, và trả về kết quả HTML cho trình duyệt.

Cú pháp PHP Cơ bản

Một mã nguồn PHP có thể đặt bất cứ nơi nào trong tài liệu. Mã nguồn PHP được bắt đầu bằng <?php và kết thúc bằng ?>


<?php
  // Mã nguồn PHP đặt tại đây
?>

Tập tin mặc định của ngôn ngữ PHP có đuôi mỡ rộng là “.php”

Một file PHP thông thường chứa các thẻ HTML, và một số mã kịch bản PHP.

Dưới đây, chúng ta có một ví dụ về một tập tin PHP đơn giản, với một kịch bản PHP có sử dụng một chức năng được xây dựng trong PHP là lệnh “echo”:


<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>

   <h1>My first PHP page</h1>

   <?php
     echo "Hello World!";
   ?>

  </body>
</html>

Lưu ý: kết thúc một dòng lệnh PHP bằng một dấu chấm phẩy (;).

Chú thích trong PHP

Chú thích trong mã PHP là một dòng không được thực hiện. Mục đích duy nhất của nó là để chú thích cho người lập trình biết họ đang thực hiện những gì.

Bình luận có thể được sử dụng để:

– Cho gười khác hiểu những gì bạn đang làm.
– Nhắc nhở bản thân về những gì bạn đã làm.
– Hầu hết các lập trình viên đã có kinh nghiệm trở lại với công việc của mình một hoặc hai năm sau đó và phải tìm ra những gì họ đã làm. Chú thích có thể nhắc nhở bạn về những gì bạn đang làm.

Bạn có nhiều cách để ghi chú:


<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>

   <?php
   // Ghi chú 1 dòng

   # Ghi chú 1 dòng

   /*
   Đoạn ghi chú 

   */

   // You can also use comments to leave out parts of a code line
   $x = 5 /* + 15 */ + 5;
   echo $x;
   ?>

  </body>
</html>

Trong PHP, tất cả các từ khóa (ví dụ: if, else, while, echo…v.v), classes, functions là không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.

Ví dụ sao đây là hoàn toàn đúng:


<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>

   <?php

   ECHO "Hello World!<br>";
   echo "Hello World!<br>";
   EcHo "Hello World!<br>";

   ?>

  </body>
</html>

Nhưng biến của php có phân biệt chữ hoa và chữ thường, nên ví dụ dưới đây là 3 biến khác nhau, và chỉ truy xuất biến đầu tiên là đúng:


<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>

  <?php
   $color = "red";
   echo "My car is " . $color . "<br>";
   echo "My house is " . $COLOR . "<br>";
   echo "My boat is " . $coLOR . "<br>";
  ?>

  </body>
</html>

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.