Home / Thủ Thuật / HTML/CSS / Tạo menu bằng cách tùy chỉnh Pseudo Elements CSS3

Tạo menu bằng cách tùy chỉnh Pseudo Elements CSS3

Trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng CSS3 bằng cách tùy chỉnh Pseudo Element

Tạo menu bằng Pseudo Elements CSS3

Demo

Đầu tiên chúng ta tạo HTML sau:


<nav class="ph-lift">
 <ul>
  <li class="active"><a href="#home" data-title="Home">Home</a></li>
  <li><a href="#portfolio" data-title="My works">My works</a></li>
  <li><a href="#about" data-title="Who am I?">Who am I?</a></li>
  <li><a href="#contact" data-title="Contact me">Contact me</a></li>
 </ul>
</nav>

Tạo hiệu ứng hover thay đổi màu nền và thêm hiệu ứng đỗ bóng vào bên trong:


nav.ph-lift ul li {
  float: left;
  height: 90px;
  line-height: 90px;
  background: white;
  overflow: hidden;
  transition: all.6s ease; }
  nav.ph-lift ul li:hover {
   box-shadow: 0 0 15px rgba(0, 0, 0, 0.3) inset;
   background: teal; }

nav.ph-lift ul li a {
 display: block;
 text-decoration: none;
 color: #007e7e;
 padding: 0 45px;
 margin-top: 0;
 transition: all.6s ease; }

nav.ph-lift ul li:hover a {
   margin-top: -90px;
   color: white;
   text-shadow: 0 1px 2px black; }

nav.ph-lift ul li a:after {
   content: attr(data-title);
   display: block; }

Tạo HTML thứ 2 có menu con:
<nav class="ph-lift1">


<ul>
  

<li class="active"><a href="#home" data-title="Home"><span data-title="Home">Home</span></a>


<ul>
  

<li><a href="#"><span data-title="Featured">Featured</span></a></li>


<li><a href="#"><span data-title="Top 10">Top 10</span></a></li>


</ul>


</li>


<li><a href="#portfolio"><span data-title="My works">My works</span></a>


<ul>
  

<li><a href="#"><span data-title="Web design">Web design</span></a></li>


<li><a href="#"><span data-title="Illustrations">Illustrations</span></a></li>


<li><a href="#"><span data-title="Patterns">Patterns</span></a></li>


</ul>


</li>


<li><a href="#"><span data-title="Who am I?">Who am I?</span></a></li>


<li><a href="#"><span data-title="Contact me">Contact me</span></a>


<ul>
  

<li><a href="#"><span data-title="Email me">Email me</span></a></li>


<li><a href="#"><span data-title="Network">Network</span></a></li>


</ul>


</li>


</ul>


</nav>CSS chính bạn vẫn vẫn làm như trên nhưng thêm vào tính năng overflow:hidden cho phần tử


nav.ph-lift1 > ul > li {
  float: left; }
 nav.ph-lift1 ul li {
  height: 80px;
  line-height: 80px;
  background: white;
  -webkit-transition: all.6s ease;
  -moz-transition: all.6s ease;
  -o-transition: all.6s ease;
  -ms-transition: all.6s ease;
  transition: all.6s ease; }
  nav.ph-lift1 ul li ul {
   max-height: 0;
   -webkit-transition: all.6s ease;
   -moz-transition: all.6s ease;
   overflow: hidden;
   display: block; }
  nav.ph-lift1 ul li:hover {
   box-shadow: 0 0 15px rgba(0, 0, 0, 0.3) inset;
   background: darkolivegreen; }
  nav.ph-lift1 ul li:hover ul {
   max-height: 300px; }
  nav.ph-lift1 ul li a {
   display: block;
   overflow: hidden;
   text-decoration: none;
   color: #546a2f;
   height: 80px; }
  nav.ph-lift1 ul li ul li a {
   color: #7e7e00; }
  nav.ph-lift1 ul li ul li:hover {
   background: olive; }
  nav.ph-lift1 ul li a span {
    -webkit-transition: all.6s ease;
    -moz-transition: all.6s ease;
    -o-transition: all.6s ease;
    -ms-transition: all.6s ease;
    transition: all.6s ease;
    display: block;
    padding: 0 40px; }
  nav.ph-lift1 ul li:hover > a span {
   margin-top: -80px;
   color: white;
   text-shadow: 0 1px 2px black; }
   nav.ph-lift1 ul li a span:after {
    content: attr(data-title);
    display: block; }

Chúc các bạn thành công!

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.